I ta nejdelší cesta začíná prvním krokem…

… a s námi je to krok správným směrem.

Zaměřujeme se na dvě hlavní oblasti – vzdělávání (EDUcation) a komplexní projektový management (PROjects).

I) Komplexní projektový management

O Váš projektový záměr se postaráme od A do Z:

  • Konzultace nápadů a projektových záměrů

  • Pomoc s výběrem správné formy financování

  • Kompletní zpracování projektové žádosti

  • Správa a řízení po dobu životního cyklu

  • Účast na realizaci projektových aktivit

  • Zajištění řádné administrace udržitelnosti

Našich služeb využívají

Vzdělávací instituce
Neziskové organizace

II) Technické vzdělávání

V prostorách Technologického centra Písek vytváříme vzdělávací zázemí, které je charakterizováno především interaktivními laboratořemi a učebnami. Tyto prostory podporují technické a ICT vzdělávání při současném respektování nejmodernějších výukových a vzdělávacích metod.

III) Mezinárodní networking

Díky velmi rozmanitému ekosystému, jehož jsme součástí, máme možnost zprostředkovat kontakty se zahraničními partnery a pomoci Vám s přípravou a realizací širokého portfolia zahraničních projektů či aktivit. Spolupracujeme s partnery z akademické, veřejné, ale i soukromé sféry.

IV) Organizace
a produkce akcí

Uspořádáme pro Vás na klíč jakoukoliv obchodní událost, ať už se jedná o krátké business snídaně a workshopy, nebo odborné konference a diskuzní besedy. I jako pořadatelé si budete moci svou událost naplno užít a naše nově vybavené reprezentativní prostory zajistí úspěch Vašich akcí.

Kariéra

Níže naleznete podrobné informace k otevřeným pozicím. Staňte se členy moderního profesionálního zázemí.

Písek
Zveřejněno před 2 roky

Co máme za sebou

0,8 mld. Kč

jsme pomohli získat

129 partnerů

se kterými spolupracujeme

47 projektů

jsme úspěšně zpracovali

85 akcí

lokální i mezinárodní úrovně

Právě realizujeme následující projekty

Mezinárodní Big Data centrum Východní Bavorsko – jižní Čechy

Cílem projektu je vybudovat plně vybavené Big Data centrum, jehož součástí bude, vedle vytvoření programu nadnárodního technologického transferu, především rozšíření technické spolupráce v přeshraničním měřítku. Aplikace. Díky projektu získají malé a střední podniky v regionu trvalý přístup ke špičkovým moderním technologiím a budou integrovány do výzkumu a inovací v oblasti digitalizace a zejména se naučí využívat svá data k dosažení trvalé prosperity.

Integrace dat z IoT senzorických platforem do GIS systémů

Cílem projektu je vytvoření cloudové platformy pro efektivní monitoring a management jednotlivých IoT zařízení, vytvoření datového modelu a architektury pro řízený přenos velkého objemu dat z mikroelektronických zařízení a vývoj otevřeného geografického informačního systému zajišťujícího provoz mapových serverů pro interpretaci dat z těchto zařízení. Součástí projektu bude realizace webové a mobilní aplikace zajišťující vizualizaci dat v mapovém podkladu a umožňující interakci uživatelů prostřednictvím mobilních technologií.

Maminky, i IT pomáhá
Projekt se zaměřuje na zlepšení postavení žen pečujících o malé děti na trhu v práce v Jihočeském kraji. Jeho prostřednictvím chceme pomoci cílové skupině žen skloubit pracovní a rodinné povinnosti, které patří ke klíčovým tématům moderního ženství. V rámci projektu bude realizována celá řada aktivit, kurzů (zaměření na IT, manažerské dovednosti, technické myšlení a další disciplíny) či stáží, jejichž společným cílem je zlepšení vstupních podmínek pro ženy, které se po mateřské dovolené vrací na trh práce.

Vývoj konečného řešení app Cloud Security

Cílem projektu je vyvinout řešení aplikace Cloud Security v prostředí České republiky. Tato aplikace představuje komplexní systém dílčích bezpečnostních aplikací poskytovaných na úrovni internetu, které čistí provoz od cyber útoků a tím chrání webové servery, aplikace a samotné infrastruktury před útoky škodlivých kódů a hackerskými útoky. Aplikace je primárně určena pro datová centra, poskytovatele internetového připojení, poskytovatele obsahu, e-shopy atp.

Vzdělávání ve společnosti STYRAX, a.s.

Tento projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců napříč všemi pozicemi v této společnosti. Zaměstnanci budou školení zejména v oblastech IT, ale také v oblastech měkkých a manažerských dovedností, jazykových dovedností či Účetních a ekonomicky-právních dovednostech. Cílem tohoto projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců společnosti a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Rozvoj ICT infrastruktury Vojenského a technického ústavu, s.p.

Cílem projektu je dovybavení stávajícího datového centra a pořízení nových informačních systémů a aplikací, které budou určeny jednak pro interní potřebu žadatele (např. účetnictví, personální management, logistika apod.), ale i pro externí cílové skupiny (např. CRM systém, řízení dodavatelů apod.). Externí cílovou skupinu projektu tvoří zejména Ministerstvo obrany ČR, Armáda ČR, Policie ČR, ale i veřejnost. V projektu předpokládáme pořízení relevantní HW infrastruktury a nových IS a aplikací.

Rozvoj komunikačních a informačních systémů města Strakonice

Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Dalším cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy koordinovaným propojením, sdílením informací a dat, posílením výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy prostřednictvím rozvoje a využití ICT systémů. Projekt bude realizován v jihočeském městě Strakonice a cílovou skupinou budou občasné města Strakonice, ale i další subjekty s městem spojené.

Informační systém eCulture města Strakonice

Cílem projektu je vytvoření technického nástroje pro centralizaci dat kulturního charakteru vč. potřebné IT infrastruktury a návazných aplikací ve městě Strakonice. Díky realizaci tohoto projektu bude umožněna prezentace a zpřístupnění dat kulturního charakteru směrem k cílovým skupinám projektu – občané města, návštěvníci města, odborná veřejnost, podnikatelské subjekty apod. Projekt je primárně zaměřen na implementaci konceptu eCulture do běžných aktivit města Strakonice.

Zvyšování efektivnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. V rámci projektu vznikne několik na sebe navázaných informačních a komunikačních systémů a s tím spojená infrastruktura. Projekt dále slouží jako báze pro celý koncept Písku jako chytrého města. Prostřednictvím projektu dojde k reálnému naplňování cílů vytčených v Modrožluté knize jako základním rozvojovém dokumentu konceptu Smart City.

Rozvoj konceptu eCulture ve městě Písek

Tento projekt tvoří základní východisko pro celý koncept Písku jako chytrého města. Základním cílem projektu je prezentace kulturních památek, zpřístupnění kulturního obsahu v digitální podobě a archivace kulturního dědictví pro potřeby a využívání odborné i široké veřejnosti. Finálním výstupem projektu je vytvoření technického nástroje sloužícího pro centralizaci multimediálních dat kulturního charakteru vč. návazných aplikací určených pro cílové skupiny projektu.

Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko

Cílem projektu je přímá podpora implementace konceptu Smart City v Milevsku.  Aplikace tohoto konceptu bude uskutečněna prostřednictvím strategických rozvojových dokumentů využívajících progresivních technologií, dále ustanovení a činnosti týmu, který bude zaměřen na rozvoj a implementaci dílčích aktivit sloužících k rozvoji konceptu Smart City, a realizaci odpovídajících aktivit mířících k vytvoření pozitivního prostředí ve městě a kladného vnímání celého konceptu smart ze strany veřejnosti.

Informační systémy v Milevsku

Cílem projektu je zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Realizací projektu dojde k zefektivnění činnosti Městského úřadu Milevsko, k zpřístupnění informací veřejnosti a k zajištění lepší komunikace s občany města. Díky projektu dojde ke snížení finančních nároků na chod administrativy úřadu a bude zajištěn transparentní výkon veřejné správy.

MŠ a ZŠ T. Šobra – Naše učení snadno a zábavně

Cílem projektu je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy. Dále je cílem prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (čtenářské a matematické gramotnosti) a rozvoje klíčových kompetencí. Současně bude škole poskytnuta dočasná personální podpora ve formě školního asistenta , díky kterému bude  větší pozornost věnována zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Předškolní pedagogové pro integraci dvouletých dětí do školního kolektivu využijí chůvu, která bude pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

MŠ A. B. Svojsíka – Ve školce s novými vědomostmi

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.  Současně bude v rámci projektu podpořen profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání především v oblasti matematické pregramotnosti. Pedagogové si dále budou zvyšovat kvalitu jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

MŠ Lidická – Naše spokojené děti

Cílem projektu je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Současně budou podpořeni pedagogové ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí.

Engramo 2

Jedná se o vytvoření balíku softwarových technologií pro efektivní jazykové vzdělávání postavených na metodách vycházejících ze soudobých poznatků kognitivní psychologie. Výsledkem projektu je mobilní aplikace pro studenta, webová aplikace pro učitele, webová aplikace pro lingvisty na správu kurzů a infrastrukturní clusterové řešení implementující celý systém jako cloudové řešení připravené pro nasazení v celosvětovém měřítku.

IDEA 74 – podpora zájmového vzdělávání DDM Strakonice

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podpora rozvojových aktivit, na spolupráci s rodiči dětí a spolupráci s veřejností.

Vzdělávání ve společnosti Azenet s.r.o.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Azenet s.r.o. napříč různými pozicemi v kategorizaci CZ ISCO a oblastmi vzdělávání. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit odbornost zaměstnanců této společnosti, kteří jsou nuceni čelit měnícím se podmínkám na pracovním trhu. Do projektu byli vybráni jednatelé společnosti a dále stabilní a především klíčoví zaměstnanci, u kterých se předpokládá osobní i profesní růst a představují pro firmu vysoký potenciál.

Pro více informací o úspěšně dokončených projektech klikněte zde.

Partneři

EDU-PRO Consulting, a.s.

Vladislavova 250, 397 01 Písek

IČ: 241 45 441

Datová schránka: o6rp5i

info@edupro.cz

+420 380 424 403