Výzva Technologie pro začínající podnikatele

Nová výzva Technologie pro začínající podnikatele

26. 11. 2018 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu novou výzvu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost s názvem Technologie pro začínající podnikatele. Příjem žádostí o podporu probíhá od 28. 1. 2019 do 28. 5. 2019.

Cílem této výzvy bude podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, přispívajících k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

  • Podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky (podniky, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017).
  • Jedná se o pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení

PŘÍJEMCI PODPORY

  • Podnikající fyzická či právnická osoba, která splňuje definici malého podniku.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

  • Dlouhodobý hmotný majetek (CNC obráběcí centrum včetně příslušenství a montáže, technologické rozvody ke strojnímu zařízení, nářadí, 3D měřící přístroj atd).
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu.
  • Drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie) a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku. Náklady na jeho pořízení nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů.

FORMA A VÝŠE PODPORY

  • Míra podpory max. 45 % způsobilých výdajů.
  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 450 tis. Kč a max. do výše  1 mil. Kč.

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.