Program Life – podpora projektů v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu v EU

 1. 3. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí zajímavou výzvu k podpoře a rozvoji environmentální legislativy EU – Program Life. Jeho cílem je podpora projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu v celé EU. Program je realizován v rámci dvou na sebe navazujících víceletých pracovních období: 2014 – 2017 a 2018 – 2020.

O finanční prostředky může žádat každý, kdo připraví projekt, který přispěje k ochraně životního prostředí a klimatu (projekt musí být velmi dobře promyšlený, propracovaný s převažujícím inovativním nebo demonstračním obsahem).

Celkové finanční prostředky vyčleněné na tento program činí 3,46 miliard EUR.

Oblasti podpory jsou následující:

 1. TRADIČNÍ PROJEKTY

V této oblasti jsou financovány:

 • projekty pro osvědčené postupy/dobré praxe,
 • demonstrační projekty,
 • pilotní projekty,
 • projekty pro informace, povědomí a šíření.
 1. INTEGROVANÉ PROJEKTY

V této oblasti jsou podporovány:

 • oblast ochrany přírody,
 • oblast ochrany vody,
 • oblast ochrany odpadů,
 • oblast ochrany ovzduší,
 • oblast adaptace na klimatickou změnu,
 • oblast zmírňování klimatické změny.
 1. PROVOZNÍ GRANTY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Neziskové organizace s přeshraniční působností se mohou ucházet o dvouleté operační granty, které poskytují podporu na určité náklady neziskových subjektů podílejících se na rozvoji, provádění a kontrole dodržování politiky a právních předpisů Unie.

 1. FINANČNÍ NÁSTROJE

V rámci finančních nástrojů lze využít:

 • financování ve formě půjček a přímých investic pro pilotní projekty podporující ochranu přírodního kapitálu včetně projektů pro adaptaci na změnu klimatu,
 • soukromé financování pro nástroj pro energetickou účinnost.
 1. PŘÍPRAVNÉ PROJEKTY

Přípravné projekty jsou určeny pro žadatele, kteří úzce spolupracují s Evropskou komisí.

 

FINANCOVÁNÍ

 • V programovém období 2014 – 2017 je maximální míra unijního spolufinancování v případě tradičních, přípravných a integrovaných projektů 60 % z celkových způsobilých nákladů, 75 % pokud se projekt zabývá ochranou prioritních druhů nebo stanovišť sítě NATURA 2000.

V programovém období 2017 – 2020 bude míra kofinancování v případě tradičních, přípravných a integrovaných projektů snížena na 55 % z celkových způsobilých nákladů.