‹ Zpět na aktuální výzvy

Aktuální výzvy

11/03/2021

Program TREND – „Nováčci“

Podprogram 2 “Nováčci” je zaměřen na nastartování vlastních výzkumných a vývojových (VaV) aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč


Zahájení soutěžní lhůty: 11. 03. 2021
Ukončení soutěžní lhůty: 28. 04. 2021


Hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšíření jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Podporované oblasti:

V programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi.

Podpořeny budou projekty s následujícím zaměřením:

 • výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie)
 • digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence)
 • kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita)

Způsobilé náklady:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (pouze v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu)
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby využité výlučně pro účely projektu)

Příjemci podpory:

 • Podniky (ve spolupráci s VO)
  • Vždy jako hlavní uchazeč a jen v případě, že v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory na výzkum a vývoj, který by v úhrnu nad 1 mil. Kč.
  • V roli hlavního uchazeče může podat max. jeden návrh projektu
  • Může být i v roli dalšího účastníka (nevztahuje se omezení čerpání podpory)
 • Výzkumné organizace (jako další účastník – min. 10% podíl na celkových nákladech projektu)

Forma a míra podpory:

 • maximální výše podpory je 15 mil. Kč na 1 projekt (za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů se celkem neomezuje
 • míra podpory na jeden projekt činí až 80 % způsobilých nákladů (za všechny účastníky)
 • výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nehospodářské činnosti
 • jeden žadatel může podat maximálně 1 návrh projektu.

Podmínky poskytnutí podpory:

 • podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, včetně hl. m. Prahy
 • je nutné docílit zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče
 • příjemce podpory může být i nově vzniklý podnik, tj. bez účetní historie, ale musí prokázat způsob spolufinancování projektu
 • příslušné účetní výkazy musí být zveřejněny v Obchodním rejstříku, pokud daný podnik má dle zákona o účetnictví takovou povinnost uloženu
 • projekt musí naplňovat vybrané cíle Národních priorit orientovaného výzkumu (NPOV)

V případě Vašeho zájmu o další informace nebo o pomoc s přípravou projektu, nás neváhejte kontaktovat. Jsme tady pro vás na e-mailové adrese m.markova@edupro.cz.