‹ Zpět na aktuální výzvy

Proof of concept

Aktuální výzvy

04/02/2021

Podpora vědy a výzkumu – program Proof of concept

Tato výzva podporuje aktivity, pomáhající zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které pak mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Zahájení přijmu žádostí: 23. 11. 2020
Ukončení přijmu žádostí: 15. 03. 2021

Podporované aktivity:

 1. aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh
 2. aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace.

Způsobilé výdaje:

 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv

pro aktivitu 1:

 • náklady přímo spojené s vytvořením studie proveditelnosti

pro aktivitu 2:

 • náklady pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie experimentálního vývoje
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Způsobilými výdaji jsou:

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného
  a nehmotného movitého majetku
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • konzultační a externí služby
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
 • náklady na materiál
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací (pouze aktivita 2)

Forma a výše podpory:

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč pro aktivitu v prvním bodě a maximálně do výše 10 mil. Kč pro aktivitu v druhém bodě.

Pro koho je program určen:

 • Mohou žádat podnikatelské subjekty, a to malé a střední podniky.

Specifika a omezení:

 • realizace projektu musí být na území ČR (mimo Prahu)
 • jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu
 • shoda projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky
 • výstup projektu první aktivity (zpracovaná studie proveditelnosti) bude posouzen Řídicím orgánem
 • druhá aktivita – žadatel po konci projektu předloží závěrečnou zprávu o provedených činnostech v rámci experimentálního vývoje a zevrubně popíše dosažený výsledek projektu.

V případě Vašeho zájmu o další informace nebo o pomoc s přípravou projektu, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese m.markova@edupro.cz.