‹ Zpět na aktuální výzvy

Most

Aktuální výzvy

04/02/2021

The Country for the Future

Program podporuje zavedení procesních a organizačních inovací ve firmách. Dotaci získají firmy, které plánují inovovat svoji výrobu, uvádět na trh nový inovativní produkt či digitalizovat a automatizovat svoje procesy (inovace produktu, inovace postupu, inovace organizační).

Zahájení přijmu žádostí: 27. 1. 2021
Ukončení přijmu žádostí: 31. 03. 2021

Čím se odlišuje od ostatních dotací:

 • Jedná se o národní dotaci, financování je v režimu ex-ante, tzn., že dostanete finanční prostředky na rok dopředu.
 • Dotační program je určený i pro firmy, které mají provozovny v Praze
 • Je možná kombinace investičních a neinvestičních nákladů

Podporované aktivity:

V rámci programu lze získat podporu na realizaci některé či více z těchto typů inovace:

 • inovaci produktu (inovovaný produkt musí být nový (nebo výrazně zlepšený) alespoň pro podnik a musí být uplatněn na trhu
 • inovaci postupu, tedy procesu výroby či poskytování služby
 • organizační inovaci, například pořízení nového IS do firmy

Povinným výsledkem je inovace zavedená do praxe. Bonifikovány jsou záměry, kde inovace cílí na boj s Covid-19 nebo je v souladu s konceptem Průmyslu 4.0.

Způsobilé výdaje:

Náklady ke všem typům inovací:

 • náklady spojené s vlastními patenty
 • náklady na zpracování žádosti
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací, například:
  • konzultace, pomoc a vzdělávání v oblasti transferu znalostí, nabývání, ochrany a využívání nehmotného majetku a používání norem a právních předpisů, v nichž jsou tyto normy obsaženy
  • poskytování kancelářských prostor, databází a knihoven, průzkum trhu, laboratorní služby, označování, zkoušení a certifikace kvality za účelem vývoje efektivnějších výrobků, postupů nebo služeb
 • pořizovací cena ne/hmotného dlouhodobého majetku (pouze v režimu de minimis)
 • náklady na administraci (pouze v režimu de minimis)
 • osobní náklady (v režimu de minimis)

Náklady ve vztahu k inovaci postupu nebo organizační inovaci:

 • osobní náklady
 • náklady na odpisy nástrojů a vybavení
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • provozní náklady
 • režijní náklady ve výši 25% z neinvestičních nákladů

Forma a výše podpory:

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 1 – 25 milionů korun. Výše dotace je 50% způsobilých nákladů bez ohledu na velikost podniku. Realizace projektu nesmí přesáhnout 36 měsíců.

Pro koho je program určen:

 • Malý a střední podnik, je možné i sídlo v Praze
 • Žadatel nesmí být v insolvenci, likvidaci, exekuci
 • Začínající podnik (podmínka dvou uzavřených účetních období zde nemusí být splněna)
 • Každý subjekt smí podat maximálně jeden návrh projektu

Hlavní podmínky:

 • výše ekonomických přínosů za 1. rok po ukončení projektu je závazná a v případě nenaplnění podléhá příslušné sankci
 • výsledek je v době ukončení realizace projektu zaveden do praxe

V případě Vašeho zájmu o tuto výzvu nebo další informace nebo o pomoc s přípravou projektu, nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese m.markova@edupro.cz.