Aplikace

Dne 1.9.2020 přichází Ministerstvo průmyslu a obchodu s vyhlášením nové výzvy pod operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a tím jsou APLIKACE.

Tato výzva podporuje činnosti průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucí k získání nových poznatků a dosažení jednoho z definovaných výsledků – prototyp/funkční vzorek, průmyslový/užitný vzor, otevřená technologie, poloprovoz, certifikovaná metodika nebo software.

Příjem žádostí od 14. 9. 2020 do 15. 12. 2020.

Výše dotace na jeden projekt je 2 – 10 mil. Kč

Hlavním žadatelem musí být vždy podnikatelský subjekt, tzn. že mohou žádat podniky všech velikostí, a to buď individuálně nebo v konsorciu nebo také organizace ze soukromého či veřejného sektoru. Žadatelem může být i zahraniční subjekt.

Projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Způsobilé výdaje

 • Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu
 • Náklady na smluvní výzkum.
 • Náklady na poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu
 • Dodatečné režijní a provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Míra financování

Výše dotace je dovozena od velikosti podniku, typu činnosti v projektu (výzkum či vývoj) a tzv. účinné spolupráce. Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %.

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 2 a 100 miliony korun.

Průmyslový výzkum:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 70 % / 80 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 60 % / 75 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 50 % / 65 %* způsobilých výdajů

Experimentální vývoj:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % / 60 %* způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 – 249 zaměstnanců) – 35 % / 50 %* způsobilých výdajů
 • velký podnik (250+ zaměstnanců) – 25 % / 40 %* způsobilých výdajů

* Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle.

Hodnotící kritéria

 • míra inovativnosti řešení
 • potenciál uplatnění výstupů na trhu
 • kvalitní zpracování projektu (výstupy, proveditelnost)
 • rozpracovaný a odůvodněný položkový rozpočet

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese m.markova@edupro.cz.