COVID – Nájemné II

Výzva otevřena od 21. 10. 2020 – 21. 1. 2021

Maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro jednoho žadatele na VŠECHNY provozovny.

Celková alokace činí 3 mld. Kč.

 

Na podporu z programu COVID – Nájemné má nárok: 

 • Podnikatel, který v rozhodném období užíval provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1.7. 2020
 • Podnikatelé, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách
 • Výzva 2 se vztahuje na vymezený okruh provozů, krizovými opatřeními zasažených sektorů, a tím definovaných oprávněných žadatelů. Okruh oprávněných žadatelů byl stanoven v Záměru a schválen usnesením vlády č. 1037 ze dne 14.10. 2020
 • Následně, v souvislosti s usnesením vlády č. 1079 ze dne 21.10. 2020 , byl okruh oprávněných žadatelů rozšířen o všechny provozy, které byly uzavřeny nebo omezeny. Z okruhu oprávněných žadatelů jsou vyloučeny pouze provozovny, které tvoří výjimky obsažené v usnesení vlády.

Oprávněný žadatel nesmí být spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny. Nájemce a pronajímatel nesmí být pro účely čerpání podpory dle tohoto programu:

 • osobami blízkými dle ust §22 zákona č 89 2012 Sb občanský zákoník, (přičemž ustanovení o osobách blízkých dle §22 NOZ není aplikováno na orgány obchodních korporací např. PO otce může pronajímat provozovnu FO syna, nebo PO syna)
 • ve vztahu osoby ovládající a ovládané dle ust §74 a násl zákona č 90 2012 Sb o obchodních korporacích,
 • osobami jednajícími ve shodě dle ust §78 zákona č 90 2012 Sb o obchodních korporacích,
 • ve vztahu, kdy jeden z nich vůči druhému uplatňuje podstatný vliv dle ust §22 odst 5 zákona č 563 1991 Sb o účetnictví,
 • osobami, které jsou součástí jednoho konsolidačního celku dle ust §22 odst 6 zákona č 563 1991 Sb o účetnictví

Podmínky pro provozovny v nestátním a státním objektu: 

 • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Rozhodné období: 1.7.  – 30.9. 2020.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného

V případě Vašeho zájmu nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat a my Vám se vším rádi pomůžeme.

Kontakt: m.markova@edupro.cz