Dotace Jihočeského kraje na podporu technického vzdělávání a školství

Jihočeský kraj vypsat dvě zajímavé dotační výzvy, ze kterých je možné podpořit technické vzdělávání v kraji či školství obecně. Z první jmenované výzvy lze financovat následující aktivity:

  1. Rozvoj technického vzdělávání (podpora přípravy a realizace výstav a soutěžních přehlídek technického vzdělávání, propagačních publikací o technických oborech pro žáky a absolventy ZŠ a dalších aktivit směřujících k popularizaci technických oborů).
  2. Podpora firem při přípravě učňů na povolání (podpora spolupráce odborných firem a škol zřizovaných Jihočeským krajem, konkrétně finanční podpora instruktorů – zaměstnanců firem při vedení odborného výcviku učňů na pracovišti firmy a naopak stáže učitelů ve firmách, včetně nákladů za jejich zastupování, exkurze do firem, tvorba společných propagačních materiálů podniků a škol, speciální školení žáků v souvislosti s realizací praktické výuky).
  3. Podpora realizace technických zájmových kroužků pro žáky na ZŠ a SŠ.

Maximální výše dotace na realizaci aktivity 1 a 2 je 100.000,- Kč, resp. 70 % způsobilých výdajů, pro aktivitu 3 pak 60.000,- Kč, resp. 100 % způsobilých výdajů. Projekty lze podávat mezi 13. a 17. únorem 2017.

Z výzvy týkající se podpory školství, lze financovat následující aktivity:

  1. Vybudování bezbariérového vstupu do škol (pořízení a instalace bezbariérové plošiny, pořízení a instalace bezbariérového výtahu, vybudování bezbariérové nájezdové rampy, stavební úpravy související s vybudováním bezbariérového vstupu, projektová dokumentace).
  2. Vybavení mateřských škol zřizovaných obcí a kraje učebními pomůckami pro rozvoj polytechnického vzdělávání dětí; vybavení školních zahrad mateřských škol

Maximální výše dotace pro aktivitu 1 je stanovena na 1.000.000,- Kč, resp. 60 – 80 % způsobilých výdajů, pro aktivitu 2 pak:

  • 150.000,- Kč při neinvestičním charakteru projektu,
  • 500.000,- Kč při investičním charakteru projektu.

Chcete-li se dozvědět více informací o výše uvedených výzvách, nebo máte-li zájem o pomoc při přípravě projektu, neváhejte nás kontaktovat.