INOVACE

Dalším programem vyhlášeným Ministerstvem průmyslu a obchodu jsou INOVACE. Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Příjem žádostí od 1. 9. 2020 do 15. 10. 2020.

Výše dotace na jeden projekt je 1 – 75 mil. Kč

Podporované aktivity:

 • produktová inovace– dotace podpoří podniky, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním. Podmínkou je inovace vyšších řádů. Lze získat podporu na výrobní technologie, řídicí software či nezbytné stavební práce tak, aby mohla být zahájena výroba.
 • procesní inovace– zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj
 • organizační inovace– zavádění nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím nových informačních systémů integrujících a automatizujících vnitropodnikové VaV a související aktivity
 • marketingové inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů.

Způsobilé výdaje:

Všechny výdaje musí být vynaloženy v souladu s metodou hospodárnosti a efektivnosti. Způsobilými výdaji jsou:

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti;
 • stavby;
 • technologie;
 • software a data;
 • práva k užívání duševního vlastnictví;
 • certifikace produktů;
 • marketingová inovace.

Výše dotace:

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se pohybuje mezi 1 – 75 milionů korun. Výše dotace je odvozena od velikosti podniku:

 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých výdajů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých výdajů
 • velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 25 % způsobilých výdajů

Pro koho je program určen:

 • pro podniky malé a střední velikosti a další právní formy, které zavádí do výroby a na trh nově vyvinuté či inovované výrobky a výrobní procesy, a další právní formy
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze
 • projekt musí mít návaznost na ukončený výzkum a vývoj

V případě Vašeho zájmu o dotaci nebo bližší informace o výzvě nás neváhejte kontaktovat, rádi Vás se vším pomůžeme. Kontakt: m.markova@edupro.cz.