Nová výzva – Podpora budování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Dne 1. 9. 2017 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu Podpora budování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu. Projekty lze předkládat od 2. 11. 2017.

Celková alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace + dobrovolné svazky obcí.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Veřejné výzkumné instituce.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Profesní a podnikatelské sdružení.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Státní podniky.
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem.
 • Školy a školská zařízení + vysoké školy.
 • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace.
 • Sociální partneři.

MÍRA PODPORY

Typ organizace – méně rozvinuté regiony EU podíl Státní rozpočet Příjemce
·         Organizační složka státu.

·         Příspěvková organizace státu.

·         Školy a školská zařízení + vysoké školy.

85 % 15 % 0 %
·         PO vykonávající činnost škol a školských zařízení. 85 % 10 % 5 %
·         Kraje, obce, organizační složky krajů a obcí.

·         Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi.

·         Dobrovolné svazky obcí.

85 % 10 % 5 %
·         Veřejné VŠ a výzkumné organizace. 85 % 10 % 5 %
·         Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (obecně prospěšné spol., spolky, ústavy, církve, nadace, místní akční skupiny, hospodářská a agrární komora, svazy, asociace). 85 % 15 % 0 %
Ostatní subjekty:

·         Obchodní společnosti.

·         Státní podniky.

·         Družstva.

·         OSVČ.

·         Profesní komory.

85 % 0 % 15 %

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 942 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 5 448 606 Kč.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Provoz dětských skupin dle zákona č. 274/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
 • Vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 274/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Žádost lze podat pouze na jednu z výše uvedených variant.

Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i veřejnost.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Rodiče s malými dětmi

Své projekty můžete podávat až do 1. 2. 2018.

Chcete-li se dozvědět více informací o výzvě nebo pomoci s přípravou žádosti, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.