Tento projekt byl realizován v rámci výzvy 61 operačního programu Zaměstnanost. Celý tento projekt jsme měli na starosti z hlediska administrace, kde jsme zpracovávali Žádosti o platbu, Zprávy o realizaci a Žádosti o změny, kontrolovali dodržování harmonogramu a finančních toků, komunikovali s řídícím orgánem projektu, kontrolovali dodržování publicity a zajišťovali všechny administrativní úkony související s projektem.