Tento projekt je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. S MŠ Šobrova jsme spolupracovali již při zpracování Žádosti a jejím podání v systému MS2014+. Při realizaci projektu jsme měli na starosti zpracování Zpráv o realizaci, Žádostí o platbu a dalších úkonů související s administrací projektu.