POTENCIÁL

V současné době je také vyhlášen program POTENCIÁL, který byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 28. 8. 2020 a spadá pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Cílem tohoto programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Příjem žádostí od 4. 9. 2020 do 23. 11. 2020.

Výše dotace na jeden projekt je 2 – 50 mil. Kč

Tento program je určen pro podniky všech velikostí s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj. Žadatelem ale nově mohou být například i kraje, obce, VŠ, nadace, družstva či ústavy a mezinárodní nevládní organizace.

Projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Podporované aktivity: 

 • založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů

Jedná se např. o: vybavení konstrukčních oddělení, laboratoří, zkušebního a testovacího zázemí, prototypových dílen, pořízení simulačních a výpočtových SW aj.

Způsobilé výdaje:

 • pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardwaru či sítí
 • výstavba budov či stavební úpravy nemovitostí, ve kterých budou technologie umístěny
 • obstarání práv duševního vlastnictví, licencí, softwaru a povinnou publicitu

Míra financování: 

Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí 2 – 50 milionů Kč. Míra podpory je stanovena na 50 % pro všechny velikosti podniků.

Základní podmínky získání dotace: 

 • musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě (výzkum s výrobním potenciálem)
 • reálné tržní uplatnění

Hodnotící kritéria: 

 • vysoký tržní potenciál a uplatnění vyvíjených produktů
 • technická proveditelnost záměru
 • kvalitní zpracování, podrobnost a odůvodněnost projektového rozpočtu
 • stupeň inovace vyvíjených produktů
 • zkušenosti žadatele s podnikovým výzkumem a personální zabezpečení
 • VaV spolupráce s dalšími subjekty