Program Epsilon – Technologická agentura ČR vyhlásila 3. veřejnou soutěž programu Epsilon

V současné době je možné čerpat finanční prostředky z programu Epsilon, ve kterém technologická agentura ČR vyhlásila v pořadí již 3. veřejnou soutěž.

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon je zaměřen na zlepšení českého a evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových produktech a službách zejména v těchto oblastech:

 • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech,
 • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů,
 • Prostředí pro kvalitní život.

Cíle programu

Cílem programu je podpora projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:

 

 • Podprogram 1 – Znalostní ekonomika
 • Podprogram 2 – Energetika a materiály
 • Podprogram 3 – Životní prostředí

 

Celková alokace programu

Celkové výdaje na program činí 16 150 000 000 Kč.

 1. veřejná soutěž

Soutěžní lhůta začíná 5. 4. 2017 a končí 17. 5. 2017.

Forma a míra podpory

V této veřejné soutěži bude pro roky 2017 a 2018 rozděleno mezi příjemce 500 mil. Kč.

1.      Podprogram – znalostní ekonomika 180 mil. Kč
2.      Podprogram – energetika a materiály 160 mil. Kč
3.      Podprogram – životní prostředí 160 mil. Kč

 

Maximální finanční podpora: 3 miliony Kč na jeden projekt.

Maximální míra podpory na jeden projekt: 60 % z celkových uznaných nákladů.

Příjemci podpory

 • Podniky,
 • Výzkumné organizace.

Podporované oblasti

Podporovány mohou být pouze projekty, které předpokládají dosažení alespoň jednoho z výsledků:

 • Průmyslový vzor,
 • Užitný vzor,
 • Prototyp,
 • Funkční vzorek,
 • Léčebný postup,
 • Specializovaná mapa s odborným obsahem,
 • Certifikovaná metodika
 • Památkový postup,
 • Patent,
 • Software,
 • Poloprovoz,
 • Ověřená technologie.

Výsledky projektů musí přispět ke splnění hlavního cíle programu Epsilon, konkrétně k podpoře průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti ve vybraných oblastech.