Rozvíjejte společně s námi Vaše město

V polovině března letošního roku by měla být z operačního programu Zaměstnanost vypsána výzva pro územní samosprávní celky, tj. obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů. Výzva má pomoci s optimalizací procesů a postupů ve veřejné správě. Podporované aktivity jsou například následující:

  • tvorba strategických dokumentů,
  • rozvoj stávajících a zavádění nových nástrojů strategického řízení,
  • vzdělávací aktivity,
  • zpracování studií proveditelnosti ke konkrétním jednotlivým projektům určeným k následné realizaci a financování,
  • podpora zavádění či rozvoje metod kvality,
  • implementace moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě apod.

Tato výzva je též zajímavá pro města, která chtějí implementovat koncept Smart City či dílčí inteligentní technologie, a to z toho důvodu, že lze financovat vznik speciálních týmů, které budou pracovat na rozvoji konceptu Smart City v daném městě, budou hledat dílčí inteligentní řešení pro konkrétní města či se budou podílet na vzniku strategických dokumentů v oblasti Smart City. U výše zmíněných aktivit je nutné řádně prokázat jejich přínos ke zlepšení systému řízení rozvoje kraje, města či obce.

Naše společnost Vám může pomoci s přípravou všech nezbytných dokumentů, které jsou nutné pro úspěšné podání projektové žádosti. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na e-mailu l.kucera@edupro.cz.