Úspory energie pro podnikatelský sektor

16. 7. 2019 byla vyhlášena Ministerstvem průmyslu a obchodu nová výzva z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, která bude otevřena od 16. 9. 2019.

Cílem této výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace (jako např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001).
 • Modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • Instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

PŘÍJEMCI PODPORY

 • Podnikající fyzická či právnická osoba, která splňuje definici malého podniku.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
 • Inženýrská činnost.
 • Energetický posudek.
 • Projektová dokumentace.
 • Náklady na organizace výběrového řízení.

FORMA A VÝŠE PODPORY

 • Míra podpory pro malý podnik je 50 %, pro střední podnik 40 % pro velký podnik 30 %.
 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a max. do výše 15 mil. EUR

Pokud se chcete dozvědět více informací o výzvě, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz.