Vyhlášena nová výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jako řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vyhlásil dne 25. 9. 2018 výzvu Služby infrastruktury – Výzva IV.

Hlavním cílem této výzvy je zvýšit nedostatečnou kapacitu, pokud je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi předškolního věku n trh práce.

CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY: 211 764 706 Kč

PODPORVANÉ AKTIVITY

 • Stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin.
 • Rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti.
 • Nákup nemovitosti.
 • Pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek.

Hlavní podporované aktivity

 • stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí);
 • rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti mateřských škol a dětských skupin;
 • nákup nemovitosti;
 • pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek.

 

Vedlejší podporované aktivity

 • demolice související s realizací projektu,
 • projektová dokumentace, EIA,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení,
 • pořízení služeb bezprostředně související s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty v areálu, zeleň, hřiště a herní prvky),
 • pořízení hraček a herních prvků,
 • povinná publicita (podle kap. 13 Obecných pravidel).

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Děti do 3 let.
 • Děti v předškolním vzdělávání.
 • Osoby sociálně vyloučené.
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením.
 • Osoby se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Pedagogičtí pracovníci.
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb.

 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

·       Školy a školská zařízení.

·       Kraje a organizace zřizované či zakládané kraji

·       Obce a organizace zřizované či zakládané obcemi.

·       Nestátní neziskové organizace.

·       Církve a církevní organizace.

·       Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

 • Zařízení péče o děti do 3 let.

MÍRA PODPORY

Org. složky státu, jejich přísp. org a vysoké školy Právn. osoby vykonávající činnost škol, zapsaných ve škols. rejstříku Kraje, obce, jejich org. složky a jimi zřizované přísp. org. Soukromě-právní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost v obl. školství Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích
EFRR 85 % EFRR 85 % EFRR 85 % EFRR 85 % EFRR 85 %
Státní rozp. 15 % Státní rozp. 5 % Státní rozp. 5 % Státní rozp. 10 % Státní rozp. 0 %
Příjemce 0 % Příjemce 10 % Příjemce 10 % Příjemce 5 % Příjemce 15 %

 

MINIMÁLNÍ A MINIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE:

 • 1 000 000 Kč – 99 000 000 Kč

Své projekty můžete podávat až od 16. 10. 2018 až do 31. 10. 2018.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz