Vyhlášena nová výzva – podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Dne 8. 11. 2017 bude zahájen příjem žádostí o podporu v rámci Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání do výzvy PODPORA ROZVOJE STUDIJNÍHO PROSTŘEDÍ VŠ, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení VŠ v průřezových oblastech – vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben, přednáškových sálů apod., využívaných napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Prostřednictvím výzvy dojde k posílení již realizovaných intervencí z ESF.

Celková alokace: 2 800 000 000 Kč.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

  • Veřejné vysoké školy.
  • Státní vysoké školy (organizační složky státu).
  • Soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy.
  • Ostatní subjekty – soukromé vysoké školy.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Všechny níže uvedené aktivity jsou povinné a musí mít přímou vazbu na vzdělávání a na cílovou skupinu, kterou jsou studenti vysokých škol.

AKTIVITA Č. 1 – ŘÍZENÍ PROJEKTU

Aktivita zaměřená na zajištění řízení, administrace a finančního řízení projektu.

 

AKTIVITA Č. 2 – ZKVALITŃOVÁNÍ STUDIJNÍHO PROSTŘEDÍ

Aktivita cílí na modernizaci a vybavení VŠ v prostorách využívaných pro výuku, samostudium, skupinové práce na projektech apod. – vybavení knihoven, studoven, učeben, přednáškových sálů a dalších prostor napříč studijními programy.

 

AKTIVITA Č. 3 – INFORMAČNÍ ZDROJE PRO VÝUKU

Aktivita cílí na pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty.

 

Aktivity mají za cíl doplňkově podpořit intervence financované z ESF SC 1, SC 2, SC 4 IP 1 v PO 2 OP VVV, případně podpořit a navázat na obdobné ESF aktivity realizované v projektech financovaných z minulého programového období.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

  • Studenti vysokých škol.

MÍRA A FORMA PODPORY

  • Je závislá na typu žadatele, ale může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů.

 

Každý subjekt může podat pouze 1 žádost.

Své projekty můžete podávat až do 26. 1. 2018.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz