Vyhlášena nová výzva – podpora zaměstnanosti cílových skupin znevýhodněných na trhu práce

Dne 27. 9. 2017 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem této výzvy je zvýšení zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

CELKOVÁ ALOKACE VÝZVY: 298 000 000 Kč.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Primárně podporované aktivity
 • Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání.
 • Motivační aktivity.
 • Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
 • Zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání.
 • Doplňkové aktivity
 • Bilanční a pracovní diagnostika.
 • Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.
 • Realizace nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Osoby s nízkou úrovní kvalifikace.
 • Osoby zvláště ohrožené na trhu práce – národnostní menšiny, imigranti a azylanti, osoby v nebo po výkonu trestu, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby ohrožené domácím násilím nebo závislostmi.
 • Osoby se zdravotním postižením.
 • Osoby dlouhodobě nezaměstnané (osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců a zároveň ve věku 55 a více let, osoby dlouhodobě či opakované nezaměstnané).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • Vzdělávací a poradenské instituce.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

MÍRA PODPORY

Příjemce/žadatel Podíl EU Státní rozpočet Příjemce/žadatel
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a nadační fondy

85 %

15 %

0 %

Státní vysoké školy a školská zařízení

85 %

15 %

0 %

Veřejné vysoké školy (kromě státní VŠ)

85 %

10 %

5 %

PO vykonávající činnost škol a školských zařízení

85 %

10 %

5 %

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí

85 %

10 %

5 %

Ostatní subjekty – OSVČ, obchodní společnosti, v.o.s., a.s., spol. s ručením omezeným, atd.

85 %

0 %

15 %

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč.

Žadatel je oprávněn v rámci této výzvy podat maximálně jednu projektovou žádost.

Své projekty můžete podávat až do 4. 1. 2018.

Chcete-li se dozvědět více informací, nebo pomoci s přípravou projektu, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese n.linhartova@edupro.cz