VYHLÁŠENÍ NOVÉ VÝZVY BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II.

20. června 2017 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídící orgán OP VVV výzvu BUDOVÁNÍ KAPACIT PRO ROZVOJ ŠKOL II.

Cílem výzvy je podpora zavádění formativního hodnocení, vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků škol a propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Celková alokace výzvy: 700 000 000 Kč

Minimální délka trvání projektu: 24 měsíců

Maximální délka trvání projektu: 36 měsíců

Minimální výše výdajů: 3 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 30 000 000 Kč (dle volby povinné aktivity projektu)

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení.
 • Školy a školská zařízení, která nejsou zřízená organizačními složkami státu
 • Vysoké školy zřízené podle zákona č.111/1998 Sb
 • Organizační složky státu
 • Příspěvkové organizace organizačních složek státu
 • Územní samosprávní celky a jejich příspěvkové organizace
 • Právnické osoby jejichž činnost je pod dohledem pro rozhlasové a televizní vysílání dle zákona č. 231/2001 Sb.,
 • Soukromoprávní subjekty jejichž cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace nebo nadační fondy, registrovaná církev nebo náboženská společnost)
 • zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí, měst a krajů,
 • právnické osoby – akreditované vzdělávací instituce DVPP a zařízení poskytující DVPP,
 • organizace zaměstnavatelů (svazy a odborové organizace zapsané ve spolkovém rejstříku.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • děti MŠ a žáci ZŠ a SŠ,
 • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků,
 • pracovníci ve vzdělávání,
 • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních službách a v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže,
 • studenti vysokých škol (budoucí pedagogičtí pracovníci).

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • POVINNÉ AKTIVITY

Aktivita č. 1 – Řízení projektu

 • POVINNĚ VOLITELNÉ AKTIVITY

Aktivita č. 2 – Formativní hodnocení (hodnocení sloužící k získávání informací o žákově učení)

Povinné dílčí činnosti a podaktivity:

 • podpora formativních skupin,
 • zpracování podkladů.

Aktivita č. 3 – Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků (tvorba a pilotní ověření nových vzdělávacích modulových programů určených pro vedoucí pedagogické pracovníky)

Povinné dílčí činnosti a podaktivity:

 • základní tematický blok (povinný, min. rozsah 32 hodin),
 • doplňkové tematické bloky (minimálně 3 povinně volitelné tematické bloky, min. rozsah jednoho bloku 24 hodin).

Aktivita č. 4 –  Propojování formálního a neformálního vzdělávání (tvorba, ověření a evaluace programů pro děti a žáky, které propojují neformální vzdělávání s formálním vzděláváním)

Povinné dílčí činnosti a podaktivity:

 • podpora rozvoje pedagogických pracovníků,
 • proškolení pracovníků potřebná pro realizaci ověření programů pro děti
  a žáky,
 • tvorba a ověření programu/ů pro děti a žáky se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí.

Aktivita č. 5 – Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání (podpora pracovníků ve formálním a neformálním vzdělávání při tvorbě programů podporující formální a neformální vzdělávání)

Povinné dílčí činnosti a podaktivity:

 • podpora pracovníků formálního i neformálního vzdělávání v centrech kolegiální podpory,
 • konference,
 • informační aktivity v neformálním vzdělávání.

Aktivita č. 6 – Podpora učitelů cizího jazyka – proškolení učitelů pro výuku odborného cizího jazyka (tvorba a ověření vzdělávacích programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích)

Aktivita č. 7 – Kompetence pro demokratickou kulturu (tvorba a ověření programů pro pedagogy a žáky, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu

 

Projekty je možné podávat od 20. 6. 2017 do 29. 9. 2017.

Neváhejte nás kontaktovat a získat více informací!!