Výzva pro územní samosprávné celky

Dne 16.3. 2020 byla vyhlášena nová výzva Ministerstvem práce a sociálních věci  pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).

Alokace výzvy: 285 000 000 Kč

Zahájení přijmu žádostí: 23.3.2020

Ukončení přijmu žádosti: 16.6.2020

Typ výzvy: otevřená

Specifický cíl:

 • Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
 • Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

Oprávnění žadatelé: 

 • osoba (právnická nebo fyzická), která je registrovaným subjektem v ČR, tj. osoba, která má vlastní IČO
 • osoba, která má aktivní datovou schránku
 • osoba, která nepatří mezi subjekty, které se nemohou výzvy účastnit z důvodů insolvence, pokut, dluhu aj.

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace z celého území ČR vyjma území hl. m. Prahy:

 • Obce,
 • Kraje,
 • Asociace a sdružení obcí a krajů,
 • Dobrovolné svazky obcí.

Podporované aktivity: 

pro cíl 1:

 • Podpora řízení kvality,
 • Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci,
 • Zavedení inovačního managementu,
 • Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností

pro cíl 2:

 • realizace vzdělávacích aktivit souvisejících a navázaných na aktivity v rámci specifického cíle 1.

Míra podpory: 
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí:          85% EU          10% SR              5% žadatel

Soukromoprávní subjekty vykonávající
veřejně prospěšnou činnost:                   85% EU      15%/10% SR       5%/0% žadatel
Asociace a sdružení obcí a krajů

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZ

Specifické podmínky a omezení: 

 • Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy
 • Místo realizace: celá ČR a EU

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NA E-MAILOVÉ ADRESE M.MARKOVA@EDUPRO.CZ, RÁDI VÁM SE VŠÍM PORADÍME A POMŮŽEME S PŘÍPRAVOU PROJEKTU.