‹ Zpět na aktuální výzvy

Aktuální výzvy

16/08/2021

ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. 8. 2021 V. výzvu programu podpory ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – Digitální podnik v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020, která je zaměřena na podporu zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích.

Důležité informace výzvy:

 • Příjem žádostí od 15. 09. 2021 – do 15. 11. 2021.
 • Míra podpory je maximálně 60 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Min. výše dotace je 1 mil. Kč a max. 10 mil. Kč.
 • Druh výzvy: Průběžná

Dotaci můžete využít na:

Investiční výdaje (musí tvořit min. 50 % rozpočtu):

 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, mezi které patří např. tiskárny, počítače, ERP, čtečky, bezpečností systémy, cloudové služby a další podnikové systémy.

Neinvestiční výdaje:

 • služby poradců a expertů, studie, bezpečnostní audity 
 • SW, který je poskytován formou cloudových služeb (či služeb formou SaaS), např. Adobe Photoshop, Office 365, AutoCAD apod.
 • poplatky za připojení do on-line úložišť včetně udržovacích poplatků po dobu realizace projektu

Podporované aktivity:

 • podpora digitální transformace firmy,
 • logistické a skladové technologie,
 • vnitropodniková konektivita,
 • kybernetická bezpečnost,
 • kancelářské aplikace a jednoduché (základní) účetní programy

Kdo může žádat:

 • malé a střední podniky (realizace projektu mimo hl. město Praha)
 • podnikající fyzické osoby

Výše dotace:

1 – 10 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše dotace pak závisí na velikosti vašeho podniku a také na regionu:

 • malý podnik (<50 lidí) – 40 až 60 % výdajů
 • střední podnik (50–249 lidí) – 30 až 50 % výdajů

Vyšší míru podpory získají regiony Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko.
Nižší míra podpory platí pro regiony Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod.

Podmínky této výzvy:

 • Rozšíření digitalizace a automatizace ve firmě, musí mít vliv na firemní procesy. Nemůže se jednat jen o obnovu firemního majetku.
 • Projekt musí vést k zásadní změně výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu.
 • Musí být pořízen alespoň 1 informační systém (postačí pořízení modulu IS).
 • V hodnocení se přihlíží na počtu pořízených „nových technologií“, kterými jsou např. umělá intelingece nebo IoT. Vše co navýší základní hardware a software.
 • Projekt musí být realizován mimo území hlavního města Prahy.

Dokážeme se kompletně postarat o Váš projekt, a to i o technické řešení Vaší vize. Domluvte si proto konzultaci a společně převedeme Vaší firmu do moderního světa podnikání a zaručeně tím zvýšíme její konkurenceschopnost.